Hier in het kort het doel van de stichting Nanette keeps her head up en de algemene voorwaarden:

Het doel van de stichting is:

 • Inzamelen van geld voor de benodigde behandelingen aan de erfelijke bindweefselziekte Ehlers Danlos Syndroom van Nanette Bielefeld, inclusief de kosten voor vervoer en verblijf in binnen- en buitenland en
 • Het inzamelen van geld voor eventuele aanpassingen in de woning van Nanette
 • Het inzamelen van geld voor de aanschaf, opleiding en begeleiding van een hulphond maar ook (financieel) ondersteunen van lotgenoten.

Stichting Nanette keeps her head up
Jozef Israëlsstraat 12
4003 KN Tiel

Info@Nanettekeepsherheadup.nl

KVK nummer: 81270534

Swift/BIC: INGBNL2A
IBAN:NL59 INGB 0008 3712 22

Algemene Leveringsvoorwaarden Stichting Nanette Keeps her Head up

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Stichting Nanette Keeps her Head up. Dit is een stichting de met als doel Het inzamelen van geld voor de benodigde behandelingen aan de erfelijke bindweefselziekte (syndroom van Ehlers-Danlos) van Nanette Bielefeld, het inzamelen van geld voor de benodigde aanpassingen in de woning van Nanette, het inzamelen van geld voor de aanschaf, begeleiding en opleiding van een hulphond, het inzamelen van geld voor- en het leveren van een bijdrage aan de informatievoorziening; aan patiënten, families van patiënten en de omgeving van patiënten ten aanzien van deze aandoening, de behandelwijzen, de ontwikkeling van behandelingen, de behandelende artsen en de impact die deze aandoeningen hebben zodat ieder die aan het syndroom van Ehlers-Danlos lijd tijdig en adequaat geholpen kan worden, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81270534. Hierna te noemen: “de Stichting”.

 1. Definities

De Stichting:                           Stichting Nanette Keeps her Head up ;

Donateur:                                De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een schenking aan de Stichting doet;

Schenking:                               De schenkingsovereenkomst die door een donateur met de Stichting wordt aangegaan, ten behoeve van het doel van de Stichting.

 1. Toepasselijkheid

3.1           Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere schenkingsovereenkomst die met de Stichting wordt gesloten alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee;

3.2           Alle bedingen in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de Stichting, maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van een schenkingsovereenkomst door de Stichting zijn ingeschakeld.

 1. Totstandkoming schenking

De schenking door de donateur komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door de Stichting. of doordat hij aanvangt met de uitvoering van de schenkingsovereenkomst.

 1. Uitvoering van de schenkingsovereenkomst

5.1           Indien de (goede) uitvoering van de schenkingsovereenkomst dit vereist, is de Stichting gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

5.2           De donateur draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Stichting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de donateur redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de schenkingsovereenkomst, tijdig aan de Stichting worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de schenkingsovereenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan de Stichting zijn verstrekt, heeft de Stichting het recht de uitvoering van de schenkingsovereenkomst op te schorten;

5.3           Voor zover is overeengekomen dat de schenkingsovereenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Stichting de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de donateur de resultaten van de daar aan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en de daarop betrekking hebbende betalingsverplichting heeft voldaan.

 1. Wijziging van de schenkingsovereenkomst

6.1           Indien tijdens de uitvoering van de schenkingsovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de schenkingsovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

6.2           Indien partijen overeenkomen dat de schenkingsovereenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Stichting zal de donateur zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen;

6.3           Indien de wijziging of aanvulling van de schenkingsovereenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Stichting de donateur hierover van tevoren inlichten;

 1. Levering

7.1           De juridische plaats van levering is het adres van de stichting. Jozef Israëlsstraat 12, 4003KN Tiel

7.2           Overeengekomen termijnen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, gelden niet als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van overschrijding van een  (uitvoerings)termijn dient de donateur de Stichting schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te stellen om zijn verplichting alsnog na te komen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1           Levering van zaken, voor zover van toepassing, vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle  vorderingen tot betaling, wegens het tekort schieten van de donateur in de nakoming van de met de Stichting gesloten schenkingsovereenkomst(en) alsmede voor vorderingen ter zake van door of namens de Stichting ten behoeve van de donateur verleende diensten of verrichtte werkzaamheden;

8.2           De Stichting is bevoegd om indien de donateur met betaling te laat is, dan wel indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de donateur niet of te laat zal betalen, alle door De Stichting geleverde producten die overeenkomstig het vorige lid zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen.

 1. Controle, gebreken en klachttermijnen

9.1          Alle klachten, zoals bijvoorbeeld over verrichte werkzaamheden, dienen uiterlijk op de 7e werkdag na levering schriftelijk bij de Stichting te worden gemeld;

9.2          Klachten van de donateur laten de betalingsverplichting onverlet en geven geen recht op opschorting of verrekening;

9.4          Indien een klacht over de verrichte werkzaamheden gegrond is, zal de Stichting de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de donateur aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de donateur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de Stichting;

9.5          Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen, wordt de Stichting geacht zijn verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de werkzaamheden naar tevredenheid van de donateur zijn verricht, behoudens tegenbewijs door de donateur.

 1. Betaling

10.1         De Stichting kan van de donateur een voorschot/aanbetaling verlangen, alvorens aan de uitvoering van de schenkingsovereenkomst te beginnen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de verdere uitvoering van de schenkingsovereenkomst voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de schenkingsovereenkomst verrekend met de openstaande declaraties en/of de einddeclaratie;

10.2         Betaling dient te geschieden overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingscondities. Indien partijen in de schenkingsovereenkomst geen betalingstermijn zijn overeengekomen, dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na het aangaan van de schenkingsovereenkomst;

10.3         Na het verstrijken van de overeenkomen c.q. geldende  betalingstermijn, is de donateur van rechtswege in verzuim en is de donateur met ingang van de verzuimdatum de wettelijke rente verschuldigd;

10.4         Indien de donateur tekort schiet in het nakomen van een verplichting, uit schenkingsovereenkomst of de wet, of indien er bij de Stichting anderzijds gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de donateur, is de Stichting bevoegd zijn verplichtingen op te schorten zolang de tekortkoming van de donateur duurt of zolang de donateur nog geen zekerheid voor de bestaande vorderingen en betaling van de nog te leveren zaken heeft verschaft.

 1. Intellectuele eigendom

11.1         Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de door de Stichting verstrekte informatie, tekeningen, ontwerpen of op ander materiaal van de Stichting berust bij de Stichting en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd;

11.2         Voor zover er door de Stichting een werk van stoffelijke aard tot stand wordt gebracht, blijft de Stichting eigenaar van de eventueel daarop rustende intellectueel eigendomsrechten.

12.   Overmacht

12.1         Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW;

12.2         Indien door overmacht de levering van zaken meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de Stichting als de donateur bevoegd de schenkingsovereenkomst te ontbinden.

 1. Aansprakelijkheid

13.1         Eventuele aansprakelijkheid van De Stichting voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het schenkingsbedrag van de betreffende levering c.q. de prijs die partijen voor de werkzaamheden van de Stichting zijn overeengekomen;

13.2         De Stichting is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de donateur van welke aard dan ook;

13.3          De Stichting  is eveneens niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de donateur wijzigingen aan de zaak/het werk heeft aangebracht dan wel heeft laten aanbrengen, waaronder ook valt de situatie dat de donateur reparaties aan de zaak/het werk heeft laten verrichten door een derde;

13.4         De Stichting is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de zaak/het werk door de donateur;

13.5         De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de Stichting is uitgegaan van door de donateur verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Stichting kenbaar behoorde te zijn;

13.6         De in dit artikel genoemde exoneraties gelden niet indien de donateur aantoont dat de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld van de Stichting.

 1. Ontbinding en gevolgen

14.1         De Stichting is gerechtigd de schenkingsovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Indien de donateur in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderzijds zijn/haar beschikking over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest;

14.2         Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De donateur is aansprakelijk voor de door De Stichting geleden schade.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1         Op de schenkingsovereenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten;

15.2         Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze schenkingsovereenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Gelderland.